Informace o ochraně osobních údajů

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lukáš Ryzí. IČ 02783983 se sídlem Jánského 17, Česká Ves, 790 81 (dále jen: „správce“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou

Jméno: Lukáš Ryzí
Adresa: Jánského 17, Česká Ves, 790 81
Email: info@chernobylzone.cz
Telefon: +420 608 811 035

 1. Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje patří jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa, fotografický a video záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadí se mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a typy zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje Vámi dobrovolně poskytnuté za účelem okomentování příspěvku, kontaktování správce a případně uzavření smlouvy
 2. Zpracovávané údaje:
 • Jméno
 • Email
 • IP adresa

V případě uzavření smlouvy může i

 • Poštovní adresa
 • bankovní spojení

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů je
 • Identifikace osoby komentující příspěvek/článek, nebo který kontaktuje správce CHERNOBYLZONE.CZ, popřípadě dojde-li k uzavření smlouvy
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • Reakce na komentář a posouzení, zdali neodporuje slušným mravům a platným zákonům ČR. V případě kontaktování správce přes kontaktní formulář a email info@chernobylzone.cz využívá správce osobní údaje pro zpětné kontaktování.  Udaje jsou také zpracovávané v případě uzavření smlouvy
 1. Správce nevyužívá osobní údaje pro automatizované individuální rozhodování, včetně profilování ve smyslu článku 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • v případě zanechaného komentáře uchovává komentář, jméno, email na dobu neurčitou, tedy pouze v případě, že komentář neodporuje slušným mravům a platným zákonům ČR
 • v případě kontaktování správce přes kontaktní formulář a email info@chernobylzone.cz jsou údaje uchovávané maximálně 15 let
 • v případě uzavření smlouvy jsou údaje uchovávané maximálně 15 let
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na případné dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby nezbytné pro plnění smlouvy
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud to bude nezbytné pro plnění smlouvy. V těchto případech Vás budeme o tomto stavu informovat
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics – zaznamenává cookie a využití webu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli prostřednictvím emailu info@chernobylzone.cz
 1. Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte podezření, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2018.